Switch関数を使った条件分岐

今回はSwitch関数を使った条件分岐についてメモしておきます。


実行プログラム

実行後